Våre industriprosjekter

Elkems virksomhet bygger på en ubrutt rekke av teknologiske nyvinninger og dristige industrietableringer over hele verden. Elkems system for gjennomføring av prosjekter sikrer forutsigbar gjennomføring av store prosjekter, til avtalt tid og kostnad.

Gjennomføring av store industri- eller forskningsprosjekter byr på mange utfordringer. Prosjektene er kapitalintensive og teknologisk krevende, samtidig som de innebærer betydelig risiko for helse, miljø og sikkerhet. Derfor har Elkem, som mange andre store bedrifter, utviklet et eget styringssystem for industriprosjekter. Dette dekker både nye anlegg (Greenfield) og ombygginger (Brownfield).

I vurderingen av et prosjekts lønnsomhet er det to sentrale vurderinger som må gjøres:

  • Hvor store kapitalkostnader og driftskostnader vil prosjektet kreve?
  • Hvordan vil markedene for innsatsfaktorer og sluttprodukter utvikle seg?
  • I tillegg kommer offentlige tillatelser og HMS-forhold, som begge gis høyeste prioritet under prosjektet levetid.

Desicion gate-modellen

Elkems modell for industriprosjekter er en såkalt «stage gate» prosess, der hver fase har en begynnelse og slutt og et eget budsjett, og der man aldri går videre til neste fase før prosjekteier har fattet vedtak om det.

Seks prosjektfaser
Et utbyggingsprosjekt er delt opp i seks faser, slik figuren viser. Hver fase har en egen leveranse med en prosjekteier og en prosjektleder. Innenfor hver av de seks fasene skal det arbeides etter en fast mal: Initiering, planlegging, gjennomføring og avslutning. Hver fase avsluttes med en beslutning om å gå videre eller ei.

Den første fasen, Mulighetsstudien, er av stor betydning. Her skal det tas stilling til om prosjektet har et potensial som er i tråd med Elkems langsiktige strategi. Det er ikke tilstrekkelig at et prosjekt er lovende, hvis det ikke passer Elkems strategiske retning. I mulighetsstudien skal det tas stilling til forretningskonsept og finansieringsbehov, det skal gjøres en gjennomgang av markedsforhold for produkter og innsatsfaktorer; selve produksjonsprosessen skal skisseres, og det skal produseres et grunnlag for en beslutning om å gå videre med en konseptstudie.

I Konseptstudien går man videre innenfor de finansielle, markedsmessige, teknologiske retninger som ble bestemt i mulighetsstudien. Produksjonsprosessen beskrives og anleggsdeler designes. For nye anlegg velger man også lokasjon i denne fasen av prosjektet. Dessuten vurderes HMS-forhold og hvordan prosjektet kan gjennomføres i praksis. Studien skal gi grunnlag for å avgjøre om man skal iverksette en hovedstudie.

I Hovedstudien skal alle relevante spørsmål besvares, og det skal lages detaljerte beskrivelser for anlegget og gjennomføringen. For større prosjekter utføres hovedstudien i samarbeid med et eller flere engineeringsselskap. Kravene til treffsikkerheten i de økonomiske kalkylene skal være snevret inn til -15/+25 prosent for Greenfield-investeringer og -10/+15 prosent for Brownfield-investeringer. Kravene til treffsikkerhet i de økonomiske kalkylene bygger på definisjoner fra AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering), og øker for hver av de seks fasene etter hvert som prosjektet skrider frem.

Forut for og under bygging av det nye anlegget er det viktig med dialog med alle berørte interessenter. Under byggefasen engasjeres entreprenører og andre med varierende erfaring med arbeid på prosessanlegg. HMS-beredskap og overvåking i denne fasen er derfor svært viktig, og skal følge Elkems standardkrav. Prosjektledelsen må drive kontinuerlig avvikskontroll i byggefasen.

Når anlegget er bygget, skal det testes ut før det formelt overtas av prosjekteier. Dette er ofte en fase med glidende overgang til full produksjon.

Opplæring og måling av resultater
Det er helt nødvendig at alle som bidrar i et prosjekt kjenner Elkems metode for projektstyring, vet hva alle begreper betyr og bruker dem på samme måte. Derfor holder Elkem flere kurs årlig, der deltakerne kvalifiserer seg til arbeid på ulike nivåer og for ulike sider ved utbyggingsprosjekter.

Elkem ser svært stor nytteverdi av å ha en felles prosjektmodell for alle store industriprosjekter i selskapet. Elkems metode for prosjektstyring er en av hovedgrunnene til at Elkems prosjekter svært ofte gjennomføres på budsjett, i henhold til plan, med rett kvalitet, og med gode HMS-resultater.