Elkem tildeles 54 millioner kroner til banebrytende teknologiprosjekt

Næringslivets NOx-fond gir Elkem Salten tilsagn på inntil 54 millioner kroner til et fullskalaprosjekt som potensielt kan redusere NOx-utslippene med nesten 400 tonn årlig – tilsvarende utslippet fra 150.000 biler.

Elkem har over flere år forsket på måter å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra virksomheten. Forskningen har gitt lovende resultater, og Elkem Salten gis nå støtte til et fullskalaprosjekt ved anlegget.

- Vi er veldig fornøyd med tilsagnet fra NOx-fondet. Elkem jobber med kontinuerlig forbedring i alle ledd av virksomheten, og vi legger spesielt stor vekt på å redusere miljøbelastningen fra produksjonen. Forskning og utvikling er her en grunnleggende del av vår strategi, og det blir nå veldig spennende å teste om hypotesene om redusert utslipp også i full skala, sier Arve Ulriksen, verkssjef ved Elkem Salten.

Overføringsverdi til andre silisiumverk

Om prosjektet er vellykket, kan Elkem Salten redusere sitt NOx-utslipp med 387 tonn årlig. Dette tilsvarer det årlige utslippet til 150.000 dieselbiler. Kunnskap om målemetoder og prosessdesign kan videre gi betydelige reduksjoner av NOx-utslippene også fra andre bedrifter.

- Elkem deler våre forskningsresultater med omverden. På denne måten vil andre silisium-smelteverk verden over kunne dra nytte av resultatene, noe som vil gi en betydelig miljøgevinst, sier Ulriksen.

Daglig leder Geir Høibye i NOx-fondet peker også på den potensielle overføringsverdien.

- Elkems mål om å redusere utslippene med hele 387 tonn NOx årlig er et betydelig tiltak. Dette tiltaket representerer et nybrottsarbeid med mulighet for ytterligere prosjekter senere, sier Høibye.

Han legger til at det er viktig at alle bedrifter med mulige tiltak søker om støtte fra NOx-fondet.

For ytterligere informasjon:

Arve Ulriken, verksdirektør Elkem Salten, tlf +47 95 03 03 19

Geir Høibye, daglig leder Næringslivets NOx-fond, tlf +47 93 06 25 30

Fakta

  • Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg kan de gi helseskader for mennesker
  • Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp i Norge. 15 samarbeidende næringsorganisasjoner er stiftere av fondet
  • Norge er gjennom Gøteborg-protokollen forpliktet til å redusere NOx-utslipp til 156.000 tonn i året. I 2010 var Norges samlede utslipp av NOx på 186.000 tonn
  • Transportsektoren står for 58 prosent av Norges samlede utslipp mens industrien står for 11 prosent av Norges samlede utslipp
  • Elkem står for vel tre prosent av Norges samlede utslipp
  • Næringslivets NOx-fond har gitt Elkem Salten tilsagn på 54 millioner kroner for et prosjekt som potensielt kan redusere verkets NOx-utslipp med 387 tonn i året
  • Elkem Saltens hovedprodukter er spesialiserte silisium- og silikaprodukter

Published:

Last updated: