Faktorer som påvirker det støpte silisiumproduktet

Ph.D: Maria Førde Møll har sett nærmere på faktorene som påvirker kvaliteten på silisium i støpeprosessen. Resultatene fra avhandlingen hennes tas allerede i bruk i Elkem.

Maria Førde Møll har i samarbeid med Elkem skrevet en doktoravhandling med tittelen Solidification of Silicon – Macro- and Microstructure as Functions of Thermal History and Composition. Førde Mølls prosjekt har blitt delfinansiert gjennom forskningsrådordningen Doktorgrad i bedriften (Nærings-ph.d).  Ordningen ble opprettet for å fremme rekruttering av forskere til norsk næringsliv, og finansierer næringslivsrettede doktorgradsarbeider. Målet med ordningen Doktorgrad i bedriften er å støtte forskningsarbeider som er tett knyttet til bedriftenes langsiktige utfordringer. I silisiumindustrien er støping et eksempel på en slik utfordring. Gjennom arbeidet sitt har Førde Møll vist tydelig hvilken betydning en slik støtteordning kan ha. Flere av de pågående utviklingsprosjektene som Elkem Silicon Materials har per i dag ved de tre produksjonsanleggene i Norge, kan føres tilbake til Førde Mølls arbeid.

Maria Førde Møll forsvarte avhandlingen sin i slutten av januar 2014. Vi har snakket med henne om prosjektresultatene, hvilken betydning de har, og hva som skjer videre.

Hva fant du?

Det ble utført flere eksperimenter på industri- og laboratorienivå for å fastslå hvilke faktorer som hadde størst betydning for det støpte produktet. Dette ble kombinert med en varmeoverføringsmodell av støpingen. Eksperimentene viste at kornstørrelsen til silisium ble påvirket av en rekke faktorer. Blant disse faktorene var, i tillegg til avkjølingshastigheten, partikler som f.eks. SiC, mengden av legeringselementer, smeltetemperatur og dannelsen av støpeskiller under støping. Støpeskillene fungerte som barrierer mot videre vekst, og var viktige for makro- og mikrostrukturen til silisium. Avhandlingen viser at avkjølingshastigheten etter størkning av primær silisium påvirker størrelsen og formen på de intermetalliske fasene.  Denne innsikten kan utnyttes industrielt for å oppnå ønsket form på de intermetalliske struktur. Fordelingen av de intermetalliske fasene avhenger også av støpeskillene, den tilgjengelige plassen mellom silisiumkornene, og mengden legeringselementer. De intermetalliske fasene som ble observert i dette arbeidet, samsvarer med funn fra tidligere arbeider på samme legeringer. Mengden av sporelementer i de observerte intermetalliske fasene var mellom ti til flere hundre ganger større enn i bulkanalysen. Slitestyrken til materialet MG-Si2 tenderte svakt mot å øke i takt med avkjølingshastigheten. En innledende test der MG-Si2 ble renset gjennom magnetisk separering gav dessuten lovende resultater.

Hvorfor er dette viktig?

Det er viktig at silisiumprodusenten er bevisst på faktorene som påvirker det støpte produktet. Selv om smeltemassen fra ovnen har ønsket sammensetning, kan støpeprosessen gi et inhomogent produkt som ikke er optimalt for nedstrømsprosesser som f.eks. hydrometallurgisk luting og fremstilling av metyl-klorosilaner. Mange av støpeprosedyrene som brukes på de fleste av dagens silisiumverk er i prinsippet de samme som ble utviklet for flere tiår siden, og det er behov for forbedringer. De viktigste årsakene til at man trenger en ny og forbedret støpeprosess er at man dermed kan:

  • øke utbytte etter tapping og dermed redusere det totale energiforbruket
  • forbedre produktkvaliteten med hensyn til kundeverdi – dette kan innbefatte en definert silisium kornstørrelse, fordeling av intermetalliske faser og sporelementer samt homogeniteten til støpet
  • innfri nye krav til arbeidsmiljø
  • redusere kostnadene for utstøpningen og knuse-sikte trinnene.

Hvilke metoder brukte du?

De kjemiske analysene av prøvene ble utført med XRF (røntgenfluorescens) og ICP-OES (induktivt koblet plasma-optisk emisjonspektrometri). Mikrostrukturelle observasjoner av prøvene ble gjort i SEM (sveipelektronmikroskop). Analysene av de intermetalliske fasene ble gjort med EPMA (elektronmikrosonde-analysator).  Det ble brukt trommeltest for å fastslå slitestyrken, og magnetisk separering ble utført ved hjelp av tørr- (Permroll) og våtseparator (SLon 1000). Varmeoverføringsmodellen ble utviklet i COMSOL Multiphysics.  

Hva skjer videre?

Doktorgradsavhandlingen min har blitt støttet av Forskningsrådet som næringslivsstudie, og jeg har hatt et tett samarbeid med Elkem. Enkelte av resultatene er allerede i ferd med å tas i bruk. Varmeoverføringsmodellen med parametere og grensebetingelser skal brukes til å optimalisere de eksisterende støpeprosessene med hensyn til avkastning og kundeverdi. Utstøpningen av silisium er en av kildene til diffuse utslipp, så nye og forbedrede støpemetoder er nødvendig. 

Det støpte produktet kan se enkelt ut, men strukturen samt fordelingen av legerings- og sporelementer kan være viktig for produktegenskapene i prosessene som fører frem til det ferdige produktet.

 

I figuren sammenlignes resultatene fra varmeoverføringsmodellen og utstøpte silisium.  Modellen kan brukes til å optimalisere eksisterende støpeprosesser og utvikle nye støpemetoder. 

Published:

Last updated: