Lærer å lede i Elkem

Coaching, møteledelse og vanskelige samtaler er hovedtemaene på tredje samling av Leadership in Elkem. Lederprogrammets innholdsrike verktøykasse gjør deltakerne i stand til å bli bedre ledere med en personlig lederstil. Men de må bruke seg selv aktivt under programmet.

Du skal lede et budsjettmøte der avdelingslederne kjemper om pengesekken. Skal selskapet investere 20 millioner kroner i et nytt IT-system for logistikk? Eller en ny pakkemaskin? IT-direktøren mener: «Selskapets fremtid står og faller på innføringen av et nytt IT-system. Systemet vi har i dag er for komplisert.» Den snakkesalige salgsdirektøren selger inn sitt poeng: »Salgskurven vil peke oppover med ny pakkemaskin. Selskapet er nødt til å øke inntjeningen.» Økonomidirektøren slår neven i bordet: »Vi har ikke 20 millioner på budsjettet!»

En av de tre gruppene på Leadership in Elkem, the Balance Group, simulerer et budsjettmøte. Flere gruppemedlemmer prøver seg på lederrollen. På forhånd har en av kurslederne gitt en innføring i forskjellige teknikker for møteledelse. Som leder kan du være påståelig og jeg-orientert eller argumenterende og saksorientert.  En annen teknikk er å lytte aktivt til det sinte gruppemedlemmet som kanskje ikke føler seg forstått. Appeller gjerne til teamfølelsen i en av fasene: «Vårt selskap går som det griner. Og det er deres fortjeneste. Alle dere som sitter rundt bordet». I et møte kan du variere mellom de ulike væremåtene for å komme helt i mål.

Verktøykasse for ledere
Foruten møteledelse, coaching og vanskelige samtaler gir Leadership in Elkem deltakerne innsikt i Elkems strategi og forretningsområder, og gjør dem bevisste på sin lederstil gjennom å fokusere på talent, atferd og grenser.

-Deltakerne utvikler personlig lederkompetanse i kommunikasjon, gruppeutvikling og i å bygge relasjoner. De som byr på seg selv, får også mest utbytte av lederprogrammet, forteller personaldirektør Karin Aslaksen i Elkem.

Modul to handler om å trene ledere i en EBS*-basert organisasjon og foregår på et verk. En viktig del av Leadership in Elkem er dessuten EMTF eller Executive Management Task Force.

-På første samling legger topplederne i Elkem frem tre strategisk viktige prosjektoppgaver for deltakerne. Oppgavene løses av gruppene på en metodisk og profesjonell måte. De må forstå et business case, tenke innovativt og selv utfordre med egne erfaringer og presentere et løsningsforslag, forklarer Aslaksen. På femte og siste samling skal gruppene presentere løsningen for toppledelsen.

-Men først skal deltakerne lære om ledelse internasjonalt: Modul fire dreier seg om interkulturell bevissthet, mellomlederen som endringsagent, organisasjonskultur og sosial innflytelse.

-Denne type kunnskap blir stadig viktigere for å lykkes som et internasjonalt selskap, avslutter Karin Aslaksen.

Tre om Leadership in Elkem
1. Hva synes du om programmet hittil?
2. Hva kan forbedres?

Bente Faaness, produksjonssjef Elkem Thamshavn
1. Så langt har forventningene til programmet innfridd. Vi har fått nyttige verktøy å jobbe med. Vi lærer mye om andre mennesker inklusiv oss selv, hvor forskjellige vi mennesker er og oppfører oss. Det er spennende å møte Elkem-kolleger fra andre land. Vi lærer mye om de andre divisjonene og er nok blitt mer Elkem-minded.
2. EBS-workshopen på Lista var interessant. Det er alltid spennende å se at problemstillinger vi har til daglig, og som vi gjerne har gått oss litt fast i, kan løses med forholdsvis enkle grep når det jobbes systematisk gjennom bruk av grunnreglene. Men modulen kan med fordel utvides med en dag. Deltagerne hadde alt for ulikt utgansgpunkt, noen har gått på EBS-universitetet og praktisert EBS i egen organisasjon lenge, mens enkelte var nybegynnere.

James Lin, General Manager, Metal & Foundry Products, China
1. De forskjellige verktøyene vi lærer synes jeg er nyttig, både for å lede mitt team i Kina, og for å påvirke teammedlemmene til å forbedre sitt lederskap og sine kommunikasjonsferdigheter.  Læreomgivelsene er bra; vi er isolerte og forstyrres ikke av våre daglige oppgaver, slik at vi kan konsentrere oss om programmet.
2. Jeg kunne tenke meg et slikt program i Kina eller et annet land med en veldig ulik kultur. Hvis kryssfunksjoner eller linjeledelsen har samme program, vil effekten av treningen bli enda større.

 


Cor Oldenziel, Global Business Manager WDP, Materials (EMEA), UAE
1. Det er et veldig bra program som gjør deg oppmerksom på dine personlige svakheter og lærer deg hvordan du skal utvikle deg. Gruppemedlemmene utmerker seg på forskjellige områder og dermed kan vi lære av hverandre. Vi er individer fra forskjellige divisjoner og med ulike nasjonaliteter og strever med et mangfold av spørsmål rundt lederskap. Atmosfæren er fin, ved siden av lange dager blir det tid til å sosialisere om kvelden.
2. Den andre samlingen var interessant fordi vi fikk se hvordan verket på Lista fungerer og kjøre et EBS-program sammen med de forskjellige teamene på verket. For å være mer forberedt og å forstå EBS-konseptet bedre, ville jeg foreslått to hele dager med EBS-opplæring for de som ikke hadde noe kunnskap på forhånd. Jeg ville også ha likt å høre mer om den langsiktige strategien til de forskjellige forretningsenhetene.  Jeg vil gjerne vite mer om toppledernes syn på lederskap og hva de har lært om lederskap gjennom årenes løp.


Deltakere om modul 3

På en skala fra 1 til 7 ligger tilbakemeldingene på 6,5

Utmerket kombinasjon av kommunikasjonsteori og rollespill/praksis. Den beste uken hittil. 
Selv om hver modul har vært bra, er dette den beste hittil på grunn av rollespill m.m. 
Spesielt verdifullt for meg var caset for vanskelige samtaler. Vi gikk i detalj, fra å banke på døren til å forlate rommet igjen – og med forskjellige aktører. Vi fikk se spennet av forskjellige handlinger og reaksjoner. Jeg tror at coaching- og møtedelen kunne blitt bedre med den tilnærmingsmåten heller enn å bruke to-tre cases. 
God balanse mellom teori og praksis. Veldig bra læring med trening i forskjellige situasjoner, filming og direkte feedback. Også god balanse mellom aktiviteter og bruk av tid, pauser, lengden på hele samlingen etc.


FAKTA
MÅLGRUPPE:

- Ledere med bakgrunn fra kjernekompetanseområdene prosess, vedlikehold, marked, finans og FoU 
- Ledere som er motiverte og av nærmeste leder oppfattes som skikket til nye lederposisjoner i Elkem


BESTÅR AV FEM MODULER

1. Lederskap er personlig 
2. Lære å lede 
3. Ledelse og kommunikasjon 
4. Ledelse i ulike kulturer 
5. Grunnleggende lederskap


*Elkem Business System


Published:

Last updated: