Nærings-ph.d.: Identifisering av kritiske defektparametere i wafere av solar kvalitet

Elkems Espen Hvidsten Dahl har funnet ut at selv relativt små konsentrasjoner av natrium i silisium kan redusere en solcelles effektivitet.

Espen Hvidsten Dahl har skrevet en doktorgradsavhandling ved Aarhus Universitet som en del av et prosjekt i regi av Elkem. Prosjektet er delvis finansiert av Forskningsrådet.  Ph.D-en har tittelen Identifisering av kritiske defektparametere i wafere av solar kvalitet. Espen, som jobber som FoU-ingeniør ved Elkem Technology, forsvarte avhandlingen i juni 2013. 

Hva fant du?

Det viktigste funnet i prosjektet er at vi har dokumentert at selv relativt små konsentrasjoner av natrium (< 1 ppm) i silisium kan føre til en degradering av en solcelles effektivitet. Dette har ikke vært den jevne oppfatning i feltet. Blant andre resultater er observasjonen om at jern ikke opptrer som en dominerende urenhet i Elkem Solar Silicon® (ESS™), noe som skyldes godt utviklede og optimaliserte raffineringsprosesser. I tillegg studerte vi optimal kvalitetsforbedring av materialene ved termisk behandling – ofte referert til som ”gettering”-teknikker – og beskrev iboende materialegenskaper som reduserer dette forbedringspotensialet. Til slutt gjorde vi en totalvurdering og sammenligning av ESS™ og kommersiell polysilisium (markedets baseprodukt). Selv om det er forskjeller i sammensetningen av urenhetselementer og strukturelle defekter, fant vi ikke noen store kvalitative forskjeller. Dette er enda bedre demonstrert ved å se på ytelsen til ESS™-baserte solcellepaneler som er installert på en rekke plasser rundt omkring i verden. Vi tror det kan være flere – så langt ikke beskrevet i detalj – positive mekanismer i den metallurgiske raffineringsprosessen som bidrar til å gjøre Elkem Solar Silicon® så konkurransedyktig.

Hvorfor er dette viktig?

Hovedformålet med prosjekter som dette er å bedre kunnskapsgrunnlaget om strukturelle defekter i multikrystallinsk silisium til solceller generelt, og ESS™ spesielt. Du vil aldri kunne gi  en endelig konklusjon, men disse prosjektene er viktige for å redusere produksjonskostnadene  og øke celleeffektiviteten. Hvis vi lytter til FNs klimapanels siste rapport, er det klart at vi må ha en overgang fra et fossilbasert samfunn til et som er basert på en blanding av fornybar energi, herunder solenergi, og vi trenger det fort. Alle fordeler vi kan gi for å gjøre solenergi mer konkurransedyktig vil hjelpe, både for å sikre denne viktige overgangen, og for å sikre suksessen til Elkems solenergi-relaterte produkter. 

Hvilke metoder brukte du?

Jeg undersøkte wafere som var basert på Elkems ESS™-produkt. Wafere kan sies å være baseproduktet for produksjon av solceller. Dette fordi dimensjonene og de strukturelle spesifikasjonene er de samme som for endelige solceller. På wafer-nivå ønsker du å vite om de elektriske, kjemiske og strukturelle egenskaper er innenfor kravene til kunden (solcelleprodusent). I mitt arbeid har jeg kombinert en rekke ulike karakterisering teknikker for å studere hvordan strukturelle defekter og urenheter kan spille sammen for å redusere den potensielle effektiviteten til den endelige solcellen. Blant disse metodene vil jeg spesielt nevne Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) som beskriver hvordan defekter påvirker effektiviteten til solcellen, selv ved konsentrasjoner under 1 ppb. Den elektriske kvaliteten på wafere kan bestemmes ved hjelp av teknikken Microwave-Photoconductive Decay (μ - PCD) som måler levetiden til elektriske bærere i materialet. Denne levetiden er knyttet til solcelleeffektivitet. For å beskrive en overordnet kjemisk sammensetning, brukte jeg Secondary Ion-Mass Spectrometry (SIMS) som kan fortelle meg hva slags elementer jeg kan finne i materialet, ned til omtrent 1 ppb. I tillegg har jeg brukt ulike typer optisk- og elektronmikroskopi som TEM og SEM og andre typiske karakterisering teknikker knyttet til dette fagfeltet.

Hva skjer videre?

Selv om en videreføring av arbeidet mitt ikke er planlagt, finnes det lignende, pågående prosjekter i Elkem. Forskning utføres både internt ved Elkems fasiliteter i Kristiansand, og i samarbeid med ulike universiteter og tekniske institusjoner i og utenfor Norge. Det er viktig både for Elkem og bransjen generelt å gjennomføre slike undersøkelser for å forbli eller bli konkurransedyktige i et marked som for tiden står stille. Det er mitt håp at både Elkem og andre aktører i bransjen kan finne interesse i resultatene fra prosjektet.

Venstre: Bilde av wafer basert på ESS™, de enkelte korn kan tydelig sees i strukturen.  

Høyre: TEM-bilde av en metallholdig cluster som ble oppdaget i en av waferene

Elkem og nærings-Ph.D.-programmet

  • Nærings-ph.d. er en treårig utdannelse der kandidatene tar en ordinær doktorgrad. Stipendiatene er ansatt i en bedrift, og problemstillingen som kandidaten arbeider med i sin forskning, har klar relevans for bedriften.
  • Forskningsrådet etablerte Nærings-ph.d. som en pilot i 2008 etter modell av danskenes ”Erhvervs-ph.d.” som har eksistert siden 1972. Første ordinære driftsår for ordningen var 2009.
  • Elkem har for tiden en ansatt som er knyttet til et næringsphd-program. Selskapet har planer for ytterligere to programmer med planlagt oppstart i 2014

Published:

Last updated: