Nærings-ph.d.: Likevekt og kinetiske sider ved raffinering av silisium

Ett av hovedfunnene i Jesse Whites doktorgradsprosjekt viser at tidligere kinetiske modeller er altfor forenklede, og grovt undervurderer graden av borfjerning ved raffinering av silisium.

Jesse White forsvarte og besto sin avhandling Likevekt og kinetiske sider ved raffinering av silisium 29. november 2013.

Jesse White har skrevet en doktorgradsavhandling i samarbeid med Elkem.  Avhandlingen med tittelenLikevekt og kinetiske sider ved raffinering av silisium er et viktig bidrag til grunnforskningen innen termodynamikk og kinetikk ved slaggraffinering. Jesse, som arbeider som forskningsingeniør hos Elkem Technology, valgte å utføre forskningen ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Sverige. På KTH underviser han også i kurset «Materials Thermodynamics». Han ble kåret til årets lærer i 2013 ved KTHs Institutt for materialvitenskap. Jesse forsvarte og besto sin avhandling 29. november 2013.

Kan du forklare hvorfor denne typen grunnforskning var nødvendig?

Det er flere områder der den grunnleggende kunnskapen er mangelfull når det gjelder raffinering av silisium for fotovoltaiske applikasjoner for Elkem Solars prosess, og denne studien forsøkte å ta opp noen av de viktigste områdene. Fokusområdene i denne studien var slaggraffinering av silisium, og silisiumsmelting generelt.

Hvorfor valgte du å utføre forskningen ved KTH i Sverige?

Det var svært fordelaktig å gjennomføre denne typen studier ved KTH i Sverige, siden de har en lang tradisjon med forskning i slagg/metall-reaksjoner, hovedsakelig ved jern- og stålproduksjon. Som et resultat av dette har de godt utviklede eksperimentelle teknikker, og jeg ble spart for mye tid og mange problemer. Jeg ble rettledet av min veileder professor Sichen Du, som er en stor eksperimentator med gode grunnleggende kunnskaper.

Hva fant du, og hvilke metoder brukte du?

Én ting var at termodynamikken ved borutvinning fra silisium gjennom slaggbehandling ble undersøkt på nytt.  Her snakker vi om bestemmelse av hvilke faktorer som påvirker borfjerning, og i hvilken grad vi kan fjerne bor fra silisium. Motivasjonen her var at tidligere publiserte data viste svært ulike resultater, og at resultatene er langt dårligere enn det vi faktisk oppnådde i vår prosess. I denne studien benyttet vi en teknikk med likevekt mellom silisium-slagg-gass.   Bevisene viser at nitrogengass faktisk bidrar til fjerning av bor, noe som var helt ukjent tidligere. Sammensetningen av slagget er også en faktor, men langt fra i den grad som er vist i tidligere studier. 

Et annet viktig område var undersøkelse av kinetikken ved borutvinning, som innebærer å forstå hvor raskt bor kan fjernes fra silisium. Dette er kritisk kunnskap hvis vi skal gå videre med å forbedre teknologien for slaggraffinering, det vil si å forbedre reaktorutformingen og den totale effektiviteten ved slaggraffineringsprosessen. Det ble konstruert et unikt system med løpehjulsmikser for denne studien. Resultatene var overraskende: vi fant at overføringen av kalsium fører til lav midlertidig grenseflatespenning og en meget høy fasegrenseflate. Dette betyr at tidligere kinetiske modeller var altfor forenklede og grovt undervurderte graden av borfjerning.

Til slutt førte grunnleggende studier av silisiumsmelting i kontakt med grafitt med seg noen overraskelser. Det ble konstruert et system med fastsittende dråper for dette arbeidet. Man fant at silisium kan reagere med grafitt godt under smeltetemperaturen for silisium, og danne silisiumkarbid via gassfasen, noe som påvirker hvordan silisium væter grafitt. Dessuten kan en konsentrasjon av karbonmonoksid ved en viss terskel i gassfasen reagere direkte med silisium og danne et karbidskall som det er umulig å smelte.

Hvorfor er dette viktig?

På kort sikt kan denne nye innsikten i termodynamikken og kinetikken ved slaggraffinering gjøre Elkem Solars prosess mer fleksibel i forhold til hvordan prosessen med slaggraffinering blir gjennomført. Spekteret for slaggsammensetning kan for eksempel være mer fleksibelt. Hvis nitrogen spiller en mer aktiv rolle i kjemien i prosessen, er det viktig å vite dette!  Kinetikken ved boroksidasjon er langt raskere enn forventet, og mekanisk blanding er definitivt en effektiv måte å forbedre reaksjonsratene på. Kalsiumoverføring kan ha stor innvirkning på graden av borfjerning, og det er mulig at vi til og med kan utnytte dette for å forbedre kinetikken ytterligere.  På lang sikt vil det være ideelt å utvikle en kontinuerlig motstrømsprosess for slaggraffinering, og denne informasjonen kan bidra til en levedyktig reaktorutforming for en slik oppgave.

Funnene fra studiene av silisiumsmelting har mer vidtrekkende implikasjoner. Silisium blir smeltet i mange ulike enhetsoperasjoner hos Elkem. Bedre kontroll av smelteovnsatmosfæren for å unngå smelteproblemer slik som sammenvoksing, kan forbedre prosessen betydelig. 

Hva skjer videre?

Jeg mener at disse resultatene viser at grunnforskning og praktisk verdi ikke er gjensidig utelukkende. Både kortsiktige og langsiktige praktiske gevinster kan oppnås ved slikt arbeid. Men slik tilfellet ofte er med grunnforskning, vil det ved å svare på noen spørsmål, oppstå mange flere nye og interessante spørsmål! I løpet av denne forskningsstudien ble det stadig mer klart at det fortsatt finnes mange hull i vår kunnskapsbase der det er få kritiske data, og at det er rikelig med rom for framtidige doktorgradsstudier innen silisiumbehandling.

Det finnes for eksempel få termodynamiske data for legeringer av kalsium og silisium, som er et viktig system i silisiumraffinering. Kalsiumaktiviteten i flytende silisium bør måles mer nøye, spesielt i det uendelig fortynnede området. På samme måte kan pålitelige data for integral molar entalpi ved blanding av kalsium i silisium, gi bedre prosesskontroll ved legering.

Et annet eksempel: Karbon og nitrogen er allestedsnærværende i smeltingen og slaggraffineringen av silisium, og påvirker inklusjon og dannelse av sammenvoksing.  Et mer nøyaktig bilde av hvordan karbon og nitrogen oppfører seg i slagg ville være svært gunstig, og kunne forbedret mange områder av raffineringsprosessen og føre til et renere silisiumprodukt.

Endelig ville utviklingen av kinetiske modeller for silisiumraffinering være et stort skritt fremover. Dette eksperimentelle forsøket har vist at masseoverføringen ved silisiumraffinering er langt mer kompleks enn tidligere kjent. En lovende tilnærming for reaktorutforming kunne være å utvikle en data-«mikro-modell» for masseoverføring som benytter endelig-elementmetoder for å innlemme kompleks væskestrøm forårsaket av tvungen konveksjon og masseoverføring under transiente grenseflateforhold.  Nå for tiden har vi verktøy slik som COMSOL og rå datakraft som gjør at dette er innenfor rekkevidde.

Changes in characteristics of slag-metal interface with increasing reaction time at 100 rpm mixing speed, slag phase doped with boron

Published:

Last updated: