Tillitsbrudd fra ny regjering

Norsk ferrolegeringindustri er både svært overasket og svært skuffet over regjeringens forslag om å kutte i CO2-kompensasjonsordningen. Forslaget får store negative effekter, både for tilliten til forutsigbarheten i norsk klima- og industripolitikk og direkte på bunnlijna i selskapene.

Det har over lang tid vært bred politisk enighet om CO2-kompensasjonsordningen og ordningen har utgjort bærebjelken for industriens oppslutning om energi- og klimapolitikken. Det er for oss helt ubegripelig at Finansministeren kan referere til langsiktig forutsigbarhet når man nå foreslår å redusere omfanget av ordningen. Dette er støtte som allerede er omsøkt og lagt inn i våre budsjetter.  

Kuttet i ordningen er foreslått på helt feilaktige premisser. Industrien har allerede sterke incentiver til å omstille produksjonen i mer klimavennlig retning. For det første gav den opprinnelige CO2-kompensasjonsordningen ikke rett til kompensasjon for alle indirekte kvotekostnader. For vår bransje var det heller snakk om rundt 80 %. For det andre har norsk ferrolegeringsindustri, til tross for at den allerede er verdens mest klimaeffektive, på grunn av perverterte insentiver i innretningen av ETS-systemet betydelige direkte kostnader til CO2-kvoter, selv med dagens lave pris. Flere av bedriftene i bransjen må kjøpe kvoter for om lag halvparten av utslippene. 

Vi konkurrerer i globale markeder og kan ikke videreføre disse kostnadene til våre kunder. De går rett på bunnlinja og finansierer ikke ny, banebrytende klimateknologi. Den investeringsviljen ferrolegeringsindustrien har vist i Norge de siste år har heller vært tuftet på lovnadene om at man skulle utnytte handlingsrommet i EU-regelverket og lage gode, forutsigbare rammebetingelser for fortsatt foredling av kraft i Norge. Denne forutsigbarheten er nå borte. Samtidig ser vi at stadig flere land i EU innser at karbonlekkasjen, i form av manglende investeringer i industrien, er reell og derfor er i gang med å forberede kompensasjonsordninger lik de Norge og Tyskland var tidlig ute med å vedta.   

For ferrolegeringsbransjen i Norge

Eramet
Tizir
Elkem
Finnfjord
Fesil
Wacker Holla

For mer info, ta kontakt med:

Bernt Jarle Dolmen, Eramet Norge, tlf 90590232
Toini Løvset, Finnfjord AS, tlf 99400306
Kristin Karlstad, Elkem AS, tlf 99226604
Helge Stanghelle, Fesil AS, tlf 90060154

Published:

Last updated: