Elkems Forskningsfonds ærespris tildelt Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF)

Fff1

FFF mottok i august Elkems Forskningsfonds ærespris. Begrunnelsen er deres innovative arbeid i opp mot norsk industris innsats for en renere produksjon. Prisen ble delt ut av klima- og miljøminister Tine Sundtoft under Prosin-konferansen, som arrangeres av NCE Eyde.

Gjennom de siste årene har FFF fokusert på miljø, som har bidratt til at de enkelte verk har oversikt over egne utslipp og har verktøy for å modifisere/forbedre ovner, utstyr og prosess for å oppnå reduserte utslipp. Dette vil på sikt gjøre norsk industri bedre rustet mot miljøkravene som stilles i Europa.

Forskningsprosjektene opp gjennom årene har dekket et stort spekter fra grunnforskning til modellering av støvavsetninger i avgasskanaler, fra råmaterialkarakterisering til avanserte lysbuemodeller.

Tett samarbeid

Samarbeidsformen i FFF har gjennom mer enn 15 år vist seg å være vellykket og unik, og har skapt et levedyktig teknologisk miljø i Norge som har markert seg sterkt på internasjonale konferanser. FFF har også skapt attraktive PhD kandidater som arbeider både i industri og akademia, og har bidratt til å opprettholde et høyt faglig nivå som industrien kan dra nytte av ved rekruttering.

- Gjennom en kontinuerlig satsing på FoU har norsk ferrolegeringsindustri oppnådd en internasjonalt ledende posisjon på prosessforståelse og miljørettede forbedringer. Vi har også bidratt til utdanning av doktorstipendiater som er viktige bidragsytere i industrien, sier Aud Wærnes i FFF (sitat fra NCE Eyde).

Aud Wærnes og Ragnar Tronstad
Aud Wærnes fra FFF sammen med Ragnar Tronstad som representerte Elkems Forskningspris æresfond.

Eksempler på prosjekter de siste årene:

  • Fume – kartlegging og forståelse av uønsket utslipp fra metallurgisk industri
  • eCast – redusert energiforbruk gjennom bedre metallutbytte
  • NyKoSi – ny agglomereringsmetode for miljøvennlig kompositt som råvare for Si/FeSi
  • GasFerroSil – bruk av gass i produksjon av Si og ferrolegeringer

Lovord fra juryen

- FFF har, siden etableringen i 1989, spilt en avgjørende rolle for bevaring av et internasjonalt velrenommert forskningsmiljø innen silisium og ferrolegeringer i Norge og bidradd til et nasjonalt industrisamarbeid som er unikt i global sammenheng. De mange presentasjonene av foreningens forskningsoppgaver på internasjonale konferanser har også i sterk grad påvirket oppfatningen av den norske metallurgiske industri i positivt, sier styreleder i Elkems forskningsfond Ragnar Tronstad.

- Studentoppgaver og PhD studier tilknyttet FFF prosjektene har hatt stor betydning for metallurgi-interessen blant studentene og sikret rekruttering til industrien, avslutter Tronstad.

Vi gratulerer FFF med prisen!

----------------------------------------------------------

Fakta om FFF

Ferrolegeringsindustriens forskningsforening – FFF – ble dannet av norske metallurgiske selskap og Sintef i 1989. Selskapene som deltok i etableringen var i tillegg til Sintef, Elkem a/s, Tinfos Jernverk A/S og FESIL KS som representerte Ila og Lilleby Smelteverk A/S, Hafslund Metall og Finnfjord Smelteverk A/S. Hensikten var å få et forum for felles forskning for å løfte det faglige nivået i en industri som allerede var teknologisk ledende

Metallproduksjonen er Norges andre største eksportvare fra landjord.

I dag består FFF av Eramet, Elkem, Finnfjord, Wacker, Fesil og Glencore Mangan som industrirepresentanter og Sintef som forskningsinstitutt.

FFF står også som samlende enhet for medlemmene inn mot det nyetablerte SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) «Metal production».

Published:

Last updated: