Norsk trevirke kan være en del av klimaløsningen for metallindustrien

Hønefoss, 17. februar 2017: Mulighetsstudien «Norwegian Wood» i regi av Elkem, Viken Skog, Avinor og Vardar har vist at norsk trevirke kan være en del av klimaløsningen for metallindustrien.

Prosjektet i regi av Elkem, Treklyngen, Avinor og Vardar ble startet våren 2016 og har vurdert de tekniske og økonomiske aspektene ved å sette opp integrert produksjon av industrielt trekull, energi og biodrivstoff. Mulighetsstudien har mottatt støtte fra Innovasjon Norge og vil nå bli avsluttet.

-          Jeg vil spesielt trekke frem det gode samarbeidet som har vært mellom partene. Gjennom studien har vi sett hva som kreves for å etablere ny industri basert på norsk trevirke, sier Håvard Moe, konserndirektør for Elkem Technology.

-          Gjennom mulighetsstudiet har vi fått innsikt i en ny måte å tenke produksjon av fornybar termisk energi. Der vårt fokus alltid har vært en total forbrenning, viste mulighetsstudiet at ved en tilpasset prosess ble energiproduksjonen noe redusert, samtidig som det ble produsert et trekull som vil bidra til betydelig reduksjon av landbasert CO2 utslipp. Per nå har Vardar Varme tilstrekkelig effekt til å forsyne industriområdet, men prosjektet vil aktualisere seg når etterspørsel etter termisk energi overstiger etablert effekt, noe vi håper skjer i nær fremtid, sier Kjetil Bockmann, daglig leder i Vardar Varme.

Store muligheter fremover

Mulighetsstudien konkluderer at trekullproduksjon kombinert med energiproduksjon er teknisk gjennomførbart og at norsk trevirke egner seg godt i denne prosessen. Prosjektet vil være økonomisk bærekraftig forutsatt at annen industriell virksomhet kan bruke de store energimengdene fra dampen som genereres i produksjonen av trekullet. Med ny industri på Follum kan det bli mulig, men det er foreløpig ikke på plass. Det kan også være mulig å produsere bioolje i en slik prosess, men industrielle løsninger for dette er foreløpig ikke tilgjengelige.

-          Treklyngen arbeider med bioenergi- og biodrivstoffprosjekt som planlegges for realisering innen få år. Disse vil ha behov for store varmemengder, og vi mener dette kan være utløsende for etablering av en fullskala trekullfabrikk på Follum, sier Rolf Jarle Aaberg, daglig leder i Treklyngen.

-          I Avinor jobber vi for å finne løsninger for produksjon av bærekraftig biodrivstoff til norsk luftfart. Dette prosjektet har vært utrolig lærerikt for oss, selv om vi innser at vi med dagens teknologi ikke får de mengdene pyrolyseolje som vi hadde håpet på, sier Olav Mosvold Larsen i Avinor.

-          Det som mangler i dag, er tilstrekkelig industriell virksomhet som kan nyttiggjøre seg energien som produseres i anlegget. Prosjektet på Follum har lært oss mye og virkelig gitt oss troen på at konseptet er levedyktig. Elkem vil nå jobbe videre med å utvikle teknologien og begynne planlegging for et pilotanlegg, sier Håvard Moe, konserndirektør, Elkem Technology.

 

Kontaktinformasjon:

Håvard Moe, Elkem, 952 91 429

Kjetil Bockmann, Vardar, 995 94 936

Rolf Jarle Aaberg, Treklyngen, 977 08 138

Olav Mosvold Larsen, Avinor, 916 06 461

 

Published:

Last updated: