20.06.2018 - Mo i Rana

Lanserer CO₂-hub Nordland, får millionstøtte til CO₂-fangst og -lagring

Prosessindustrien i Nordland samler seg nå i et felles arbeid med CO₂-håndtering. Bedriftene har fått innvilget seks millioner i støtte fra Gassnovas CLIMIT-Demo program.

–  Nordland har verdens grønneste prosessindustri, men vi hviler ikke på laurbærene av den grunn. CO₂-fangst, utnyttelse og lagring gir muligheter for ny næringsutvikling og betydelige reduksjoner i klimagassutslipp, sier Jan Gabor, markedsdirektør i Mo Industripark AS.

En fjerdedel av de globale klimagassutslippene kommer i dag fra industri. I følge Det Internasjonale Energibyrået må CO₂-fangst og -lagring, såkalt CCSU ("Carbon Capture Storage and Utilization"), stå for halvparten av utslippskuttene globalt. Norsk Industris veikart for prosessindustrien legger også avgjørende vekt på fangst og lagring av CO₂ som et nødvendig virkemiddel for å nå Paris-målene.

Utslippskutt er målet, samarbeid er suksessfaktoren
Prosessindustrien i Nordland har fått seks millioner i støtte fra Gassnova for å gjennomføre en studie av CO₂-håndtering i regionen. Målet er å kartlegge hvordan CO₂ fra ulike punktutslipp kan fanges og lagres. Prosjektet bygger videre på en kartlegging som ble gjennomført i 2017, der det ble påvist at regionen har flere fortrinn som kan muliggjøre CO₂-håndtering. Ett av fortrinnene er nærheten mellom ulik industrivirksomhet.

Mo Industripark AS er prosjekteier og har i samarbeid med bedriftene drevet frem søknaden basert på et ønske om å adressere klimagassutslippene – i fellesskap. SINTEF har utformet søknaden og er prosjektleder. I tillegg har prosessindustribedriftene, leverandører og kompetansemiljø m.fl. nylig gått sammen i Arctic Cluster Team, en ARENA-klynge som skal skape nye bærekraftige industrielle løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden.

– Gassnova gratulerer Mo Industripark AS og prosjektpartnere med CLIMT-tildelingen. Prosessindustrien vil gjennom dette prosjektet tilegne seg viktig kunnskap om de mest velegnede og kostnadseffektive løsningene for varig fjerning av CO₂-utslipp fra deres anlegg, sier Jørild Svalestuen fra CLIMIT.

Partnerne i prosjektet er Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Ferroglobe Mangan Norge, SMA Mineral, NorFraKalk, Norcem Kjøpsvik, Olje- og gassklynge Helgeland og Mo Industripark AS.

– Skal vi gjøre produksjonen klimanøytral, er fangst og lagring av CO₂ en viktig retning å jobbe videre med, sier styreleder i ACT og konserndirektør Elkem Silicon Materials, Trond Sæterstad.– Samtidig mener vi CO₂ kan brukes som råvare til eksempelvis metanolproduksjon eller innsatsfaktor i annen industri. Slik kan vi få ytterligere verdiskapning i regionen.

Tar regjeringens signaler på alvor
I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen anbefalt å videreføre arbeidet med transport og lagring av CO₂. Prosessindustrien i Nordland tar regjeringens signaler på alvor.

– Prosessindustrien i Nordland ligger langt framme på sirkulær økonomi, vi henter energien vår fra fornybare kilder og vi er verdensledende på klima og miljø. Da er det naturlig at vi også ser på og prøver å utnytte de unike mulighetene for CO₂-fangst og lagring som vi har i vår region, uttaler Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa Mosjøen, og en av drivkreftene bak prosjektet.

Kontaktinformasjon
Trond Sæterstad, konserndirektør Elkem Silicon Materials, mobil +47 917 08 763

Om Elkem ASA
Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter, i tillegg til sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer.  Elkem har 6100 ansatte, 27 verk og salgskontorer i til sammen 28 land. Omsetningen i 2017 var på 21 milliarder kroner. Elkem er notert på Oslo Børs og hovedkontoret ligger i Oslo. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com