Produktsikkerhetsinformasjon

Som internasjonal produsent av metaller, materialer og kjemikalier er Elkem forpliktet til å sikre produktsikkerhet og overholde internasjonale regulatoriske krav. 

Nedenfor finner du de ulike sikkerhetsdatabladene (SDS) og produktsikkerhetsinformasjonen (PSI) for de ulike markedene Elkem Silicon Products betjener. 

Hva er forskjellen mellom sikkerhetsdatablad (SDS) og produktsikkerhetsinformasjon (PSI)?

SDS er bare nødvendig for stoffer og blandinger som oppfyller de harmoniserte kriteriene for fysiske farer, helsefare eller miljøfare i henhold til FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) og EUs CLP-forordning. 

For å skille klart mellom farlige og ikke-farlige produkter, samt kommunisere relevant HMS-informasjon (helse, miljø og sikkerhet) for stoffer og blandinger som ikke oppfyller disse klassifiseringskriteriene, tilbyr Elkem i stedet produktsikkerhetsinformasjon (PSI).

Vær oppmerksom på at krav som eksponeringsscenarioer og spesifikke språkversjoner ikke gjelder for ufarlige produkter. Det er viktig at våre kunder er oppmerksomme på at de fortsatt overholder kjemikalielovgivningen (REACH og CLP) ved å godta PSI på engelsk.