Ingenting skal på deponi

Elkem tour iceland 1

Elkem Foundry Products’ verk på Island har satt seg et tydelig mål: Ingenting fra produksjonen skal ende på deponi. Fremgangen har vært formidabel, uten at det har økt kostnadene.

I 2010 endte 34 prosent av alle side- strømmer fra verkets produksjon på deponi. I løpet av 2011 satte ledelsen og de ansatte seg et klart mål: Ingenting skal ende på deponi.

Det ble ikke satt noe tidsfrist, for ingen hadde satt seg ned og planlagt i detalj hvordan man skulle nå det ambisiøse målet. Isteden ble det satt mål for ett år av gangen, basert på idéer og kunnskap man opparbeidet seg. Fremgangsmåten har gitt resultater: Fra 35,4 prosent deponering i 2010 var verket nede på 11,3 prosent deponering i 2014. I 2015 er målet å krype under 10 prosent.

God økonomi

For å nå målet om 100 prosent resirkulering av sidestrømmene har det vært nødvendig å endre kulturen. Ordet “søppel” brukes ikke lenger: Alle sidestrømmer er ressurser med potensiell verdi, og skal omtales deretter.

En forutsetning for gjennomføringen av tiltak er at de ikke skal føre til økte kostnader; helst bør de forbedre økonomien. Dette doble bærekraftsprinsippet gjør at faren for tilbakeslag blir mindre, fordi resirkulering av sidestrømmene også gir positive økonomiske resultater.

Det er mange fysiske sidestrømmer ved et stort ferrosilisiumverk: Malm, «fines», tømmer, plast, jern, papir, papp, matavfall og så videre. Prinsippet er å redusere avfallet, deretter sortere det. Det som kan gjenbrukes i egen produksjon, puttes tilbake i prosessen. Det Elkem ikke kan bruke selv, sendes til andre former for gjenvinning. Til slutt sitter man igjen med fraksjoner som man ikke har funnet måter å gjenbruke eller gjenvinne, og de ender foreløpig på deponi.

Samarbeid

Det aller meste ender på et deponi eid av industrien selv. Verket har også en ti prosents post i gjenvinningsselskapet Endurvinnslan. Elkem Island samarbeider med industribedrifter over hele Island for å finne løsninger som kan gi økt gjenbruk og lavere deponeringsgrad hos alle parter, ved å tilby seg å ta over fraksjoner som Elkem kan bruke i egen produksjon. Det kan for eksempel være å anvende brukte bygningsmaterialer som en del av karbonkilden under smelteprosessen. Det gir lavere netto utslipp av CO2, fordi bygningsmaterialer er biologisk materiale og regnes som klimanøytralt.

 

Andel avfall til deponi