Rent er lønnsomt

Carbon transportband
For Elkem Carbon har systematisk arbeid mot støv båret frukter. Verkene i Norge og Kina leder an i støvkampen. I 2014 falt påbudet om bruk av vernemaske i produksjonshallen på Fiskaa i Kristiansand.

I 2010 satte Elkem Carbon seg et ambisiøst mål om null støv i produksjonen. Når finknust, tørket kull (antrasitt) er en av de viktigste innsatsfaktorene, er dette et ambisiøst mål. I bransjen er det mange som ser på støvfrie og rene produksjons- lokaler som umulig. Systematisk arbeid mot støv har imidlertid gitt Elkem Carbon svært gode resultater. I Norge har man oppnådd en reduksjon fra 4 mg/m3 til 0,64 mg/m3 på fem år. Resultatet for første kvartal 2015 er 0,46 mg/m3. Elkem Carbons verk i Kina har også oppnådd svært gode resultater.

God sirkel

Å bytte utstyr har stor effekt: Nytt utstyr er tettere, men også mindre, slik at avsug blir mer effektivt. Nye sikter og nye miksere gir store støvreduksjoner. Mindre støv i produksjonslokalene gir muligheter for å ta i bruk automatiserte løsninger, hvor maskineriet ellers ikke ville tålt slitasjen fra støvet. Automatiserte løsninger resulterer i sin tur i mindre støv. For eksempel har Elkem Carbon redusert truck-bruken betraktelig, og benytter nå rullebånd til transport inne i produksjonslokalene. Slik unngår man at støv virvles opp.

Tverrfaglige forbedringsgrupper jobber med støvreduserende tiltak, hvor målet er å fjerne rotårsakene. Strategien er å fjerne de største støvkildene først. Ved å fjerne disse har man oppnådd store støvreduksjoner, og i tillegg er luften og maskineriet nå er så rent at man kan observere selv små støvkilder. Etter hvert som disse avdekkes, tettes de.

På alle skift er avdekking av støvkilder en fast oppgave. Når støvlekkasjer avdekkes, blir de tettet umiddelbart. Lekkasjer blir derfor aldri stående åpne i lengre tid.

I 2014 innførte verket på Fiskaa en praksis, der produksjonen stoppes hvis filtersystemet stopper. Dette har medført at alle er ekstra oppmerksomme på hvordan filtersystemet fungerer, og feilretting skjer før konsekvensen blir så alvorlige at filtersystemet svikter.

I Sør-Afrika har man etablert en fast standard – Floor of excellence – for hvordan produksjonsanlegget skal innredes. Det betyr gradvis oppgradering av hver etasje ved anlegget etter en fastlagt standard, som legger til rette for effektivt arbeid mot støv. Alle skift må forlate produksjonslokalene ryddig og rengjort i Floor of excellence-standard.

Inspirerende

Arbeidet med å redusere støv er inspirerende, fordi det betyr mye for alle deler av produksjonen. Først og fremst betyr støvreduksjon mye for de ansatte. For Elkem Fiskaa ble et viktig mål nådd i 2014, da det generelle påbudet om bruk av vernemaske i produksjonshallen falt. Ved å fjerne og tette støvkildene oppnås kontroll med en rekke viktige forhold:

*Økt trivsel som følge av bedre fysisk arbeidsmiljø, fordi støv sliter på folk.

Økt driftsstabilitet på maskiner og utstyr, og reduserte kostnader knyttet til reparasjon og vedlikehold, fordi antrasittstøv er abrasivt (slipende) og sliter på utstyr.

Det blir mulig å innføre flere kostnads- besparende automatiserte prosesser, og benytte utstyr som ikke tåler stor støvbelastning.

Redusert forurensning, fordi støv kan være kilde til PAH-utslipp