Samler industrien i nytt forskningssenter

Sr32
Et forskningssenter ledet av NTNU skal sørge for at norsk metallurgisk industri fortsetter å være verdensledende innen energieffektiv, miljøvennlig og konkurransedyktig produksjon. Bak opprettelsen står sentrale norske metallprodusenter, blant annet Elkem.

Fra april 2015 vil norsk metallurgisk industri samle seg bak SFI Metal Production. SFI står for Senter for Forskningsdrevet Innovasjon og er et program i regi av Norges Forskningsråd. Medlemsbedriftene inkluderer produsenter av ferrolegeringer, aluminium og titan, akademia og leverandørindustri.

Det er planlagt et åtte år langt løp med et samlet budsjett på 247 millioner kroner. 102 millioner kroner kommer fra indus- trien selv, 96 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og 50 millioner kroner fra akademia. Det er planlagt at det skal gjennomføres 15 nye PhD-studier med fagområder innenfor prosjektets forskningsområder.

Tre hovedmål

  • Bærekraftig innovasjon: Gi industrien i Norge best mulig forutsetninger for å utvikle nye bærekraftige produkter og forbedrede og mer miljøvennlige og energi- og kostnadseffektive produksjonsprosesser.
  • Verdensledende forskning: Samle ressurser til å gjennomføre forskning, testing og utprøving i industrielle piloter, for å legge grunnlaget for globalt banebrytende prosjekter.
  • Industriell vekst: Legge grunnlaget for raskere implementering av tekno- logiske gjennombrudd og sikre en mer helhetlig utnyttelse av disse i et samlet produksjonsløp, og på denne måten skape konkurransemessige fortrinn, som gir grunnlag for vekst og etablering av nye selskaper.

Fem forskningsområder

Utvikle modellverktøy for fundamentale forhold

NTNU og SINTEF har gjennomført en rekke samarbeidsprosjekter med indus- trien for å kvantifisere hvordan materialer utvikler seg gjennom produksjonsprosesser. Det er behov for eksakte data for å beskrive materialenes egenskaper under ulike forhold. Utvikling av dataverktøy for å kunne optimalisere produksjonen vil ha stor praktisk betydning for industrien.

Primær metallproduksjon

Metallproduksjon krever tilgang på store mengder gode råvarer og energi, og pro- sessene innebærer store utslipp av CO2. Bedre kunnskap om råvarene er av felles interesse for alle deltakere i prosjektet. Det samme gjelder prosessforbedringer som kan redusere energiforbruk.

Raffinering og resirkulering

Resirkulering av metaller bli stadig viktigere, men for å kunne produsere metaller med ønskede egenskaper basert på resirkulert metall, må man kunne fjerne urenheter. Dessuten trengs forskning på utnyttelse av sidestrømmer og avfall/ slagg fra produksjonen.

Utslipp og miljø

Norske produsenter ligger på verdenstoppen når det gjelder miljøprestasjon, lave utslipp og bruk av best tilgjengelig teknologi (BAT). Det er likevel en klar forventning, både fra industrien selv og omverdenen, om at man skal bli enda bedre.

Metaller og samfunnet

Dette forskningsområdet baserer seg på dilemmaer knyttet til metallproduksjon:

  • Produksjon av metaller baserer seg på begrensede råstoffer.
  • Jordens tålegrenser er på mange områder allerede overskredet.
  • Dagens sosiale og miljømessige utfordringer kan ikke løses gjennom markedskreftene alene.


Deltakere i prosjektet 
 

Akademia:
NTNU, Sintef og Teknova 

  Industrien:

Hydro, Alcoa, Elkem, Eramet Norway, FESIL, Finnfjord, Glencore Manganese Norway, Wacker Chemical Norway, Tizir Titanium & Iron og Alstom.

Glencore Nikkelverk og Boliden Odda (sinkproduksjon) vil antagelig gå inn som partnere fra 2018.