Si 2020 – forbedret produksjonsprosess

Sr30 2
De grunnleggende prinsipper for silisiumproduksjon er cirka 100 år gamle. Ulike forbedringstiltak har gitt en betydelig forbedret prosess. I 2011 besluttet Elkem å starte et forskningsprogram som skulle ta en grundig gjennomgang av delprosessene i produksjonen, for å studere hvilke potensialer som fortsatt er til stede, med hensyn på økt materialutbytte og reduserte tap, reduserte utslipp og mer effektiv energiforbruk.

Forskningsprogrammet Si 2020 er et 10-årig forskningsprosjekt i Elkem som har som målsetning å forbedre hele prosessen for fremstilling av silisium og ferrosilisium, fra valg og tilførsel av forskjellige råmaterialer til utstøping av metall og det ferdige silisiumproduktet. Si 2020 har et stort identifisert potensial. Målet er å finne og utvikle teknologi og produksjonsmetoder som kan øke silisiumutbyttet i prosessene, fra kvarts til ferdig produkt, samtidig som energiforbruk og utslipp reduseres og prosessene gjøres renere og tryggere for de ansatte.

Si 2020-programmet består av forskjellige delprosjekter som fokuserer på utvalgte delprosesser i produksjonen, som vist i figuren under. Fra 2012 til i dag er det startet opp forskningsprosjekter innenfor følgende områder:

 1. Bedre forståelse av råmaterialegenskapene og hvordan de påvirker prosessen.
 2. Øke forståelsen av fundamentale sider ved drift og design av smelteovnene.
 3. Utvikling av nye metoder for å over- våke ovnsoverflaten.
 4. Mer effektiv raffinering av silisium og ferrosilisium.
 5. Undersøkelse av hvordan tynnstøping av silisium kan redusere tap og for- bedre produktkvalitet.
Forbedringer kan gjøres i alle ledd i produksjonsprosessen 

Bred forskning

Si 2020-programmet har hatt som mål å etablere forskningsprosjekter ved universiteter og høyskoler som er direkte knyttet opp mot de interne prosjektene, og som er støttet av Norges Forskningsråd og EU. Følgende forskningsprosjekt med støtte fra Norsk Forskningsråd og EU er etablert som en del av Si 2020-programmet:

 • ESiP har som mål å forbedre energi- bruken i ovnsprosessen ved å utvikle et nytt driftsstøttesystem som anvender nye målinger, ny forståelse og nye matematiske modeller av hva som skjer i smelteovnen. Andre deltagere: Cybernetica og Sintef.
 • BiOCarb+ skal utvikle ny kunnskap om produksjon og bruk av biomasse som reduksjonsmateriale i FeSi og Si-prosessene. Andre deltagere: Sintef ER, NTNU, NFLI, Eyde-nettverket og Norsk Biobrensel.
 • SiNG skal se på hvordan naturgass kan brukes som reduksjonsmateriale i FeSi og Si-prosesser og studere kjemiske reaksjonsmønstre i smelteovnen, med mål om å øke utvinningsprosenten av silisium med fem prosent. Andre deltagere: Sintef og NTNU.
 • CoRReSi utvikler et nytt konsept for raffineringsprosessen, blant annet ved en aktiv kontroll av temperaturen under raffineringen, og gjennom fundamental forskning rundt de kjemiske reaksjonene som skjer i metalløsen under raffineringen. Andre deltakere er Sintef, Teknova og KTH i Stockholm.
 • CorSiCa skal utvikle matematiske modeller for hvordan utstøping av silisium og videre avkjøling styrer pro- duktkvaliteten, og anbefale utstyrsdesign og driftsmetoder for å anvende den nye kunnskapen i drift. Andre deltagere: Sintef og Teknova.
 • ReCoBa er et EU-prosjekt for bedre prosesskontroll under raffinering og utstøping. Det er ti deltakere i prosjektet fra flere land. Andre industribedrifter som er med er BASF og Thyssen Krupp.

Forbedret energieffektivitet

Forskningsprosjektet ESiP (Energy efficient Silicon Production) består av delprosjekt 1, 2 og 3 i Si 2020 med blant annet utvikling av metoder for overvåking av ovnsoverflaten, studier ved Sintef av material- og energistrømmer i ovnsprosessen, og matematisk modellering av ovnsprosessen ved Cybernetica.) ESiPs målsetning er å oppnå en forbedret energieffektivitet i silisiumproduksjon ved å anvende et nytt driftsstøttesystem som skal utvikles basert på nye målinger, ny prosessforståelse og matematiske modeller. Dette prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd i perioden 2013- 2016.

Silisium tas fra råstoffet kvarts. Med dagens metoder for produksjon av silisium utvinnes 80-85 prosent av silisiumet. Målet med forskningsprosjektet ESiP er å øke utnyttelsen av råstoffet med minst fem prosent, uten å øke energiforbruket. Ved å styre produksjons- prosessen på en bedre måte kan Elkem oppnå en energibesparelse på hele 200 GWh, hvis metoden lar seg gjennomføre i hele konsernet. Si 2020-programmet fokuserer på å maksimere silisiumutbyttet fra råvarer til ferdig salgbart produkt.

Gir resultater

Allerede nå ser vi at Si 2020 har gitt resultater. Funn fra ESiP-prosjektet er allerede blitt anvendt i drift av smelteovnene:

 • Det er installert kamerasystemer for å overvåke ovnsoverflaten ved to smelteverk. De nye systemene er blitt viktige hjelpemidler i styringen av ovnen.
 • Det er utviklet ny kunnskap om hvordan materialegenskapene til kvarts- råstoffet påvirker ovnsprosessen. Et nytt teste- og måleprogram for kvalitetssikring av kvarts er etablert basert på denne nye kunnskapen.
 • De matematiske modellene for ovnsprosessen og ny prosesskunnskap er brukt for å etablere nye og for- bedrede driftsmetoder for en smelteovn på ett av smelteverkene. Dette har resultert i forbedret driftsstabilitet og et svært høyt silisiumutbytte på denne ovnen.

Elkem University

Formidling av ny kunnskap ut i Elkem- organisasjonen er en prioritert oppgave. Hovedkanalen for dette er Elkem University, hvor prosessingeniører og andre ansatte fra Elkems smelteverk deltar på et ukes «universitet», med forelesninger om fundamental prosesskunnskap hvor resultater fra Si 2020-prosjektene presenteres. I tillegg tilbyr Si 2020-programmet kortere kurs innenfor spesifikke fagområder. Si 2020-programmet omfatter også doktorgradsstudier ved NTNU og KTH.