Sirkulær økonomi for klima og miljø

Modell silicon

Elkems hovedprinsipp for bærekraft er å lage produktene på en mest mulig effektiv måte og med maksimal gjenbruk av alle sidestrømmer, det vil si materialer og energi.

Elkems mål om «zero waste» betyr at selskapet legger stor vekt på gjenvinning og bruk av sidestrømmer av alle slag.

En slik sirkulær økonomi, der produksjon og forbruk er en del av et kretsløp, er nødvendig hvis verdens befolkning skal kunne leve godt innenfor ressursene av én klode.

Elkem har som målsetting at alle verk skal utstyres med egne energigjenvinningsanlegg. Det ble i 2014 gjenvunnet cirka 200 GWh i form av elektrisitet og 400 GWh i form av damp og varmt vann.

Fra 2013 er Elkems verk i Norge og på Island omfattet av EUs ordning for handel med CO2-kvoter. Energigjenvinningstiltak ved verkene og høyt forbruk av trekull over flere år gir et lavere netto utslipp av fossilt CO2 og dermed et lavere behov for å kjøpe kvoter.

242 tusen kvoter

Elkems silisium- og ferrosilisiumverk baserer seg på vannkraft, noe som gjør at CO2-utslippet fra strømforbruket er null. CO2-utslippet stammer dermed i det alt vesentlige fra selve produksjonsprosessene.

Elkem måtte i 2014 kjøpe 241 740 CO2-kvoter for å dekke sitt utslipp av CO2 fra verkene på Island og i Norge, som alle er omfattet av EUs kvotehandel. Det utgjør cirka 22 prosent av Elkems tildelte kvoter. Bedrifter som Elkem tildeles 75 prosent av sitt behov basert på historiske produksjonsdata, men får godskrevet kvoter for salg av varme, energigjenvinning eller bruk av biobaserte reduksjonsmidler.

Regionale kvoteordninger kan være et problem for bedrifter som opererer i et globalt marked. EUs og Norges ordning for å kompensere for den indirekte virkningen kvotehandelen har på kraftprisene i Norge, er av den grunn svært viktig. Selv om kvoteprisen er lav for tiden, innebærer den likevel et påslag i kraftprisen som har betydelig effekt på bedrifter som har et stort forbruk av kraft, slik Elkem har. Elkem mottok for 2014 en kompensasjon for CO2-prisens innvirkning på kraftprisen på 31 millioner kroner1. Kompensasjonsordningen er viktig for å motvirke «karbon-lekkasje», altså at bedrifter i EØS-området flytter ut og der- med flytter utslippet til et annet område. Både tildeling av vederlagsfrie kvoter og kompensasjonen for CO2-prisens innvirkning på kraftprisen er imidlertid ordninger som gradvis strammes inn, slik at Elkems tildeling gjennom disse ordningene vil bli mindre for hvert år, mens utgiftene vil variere med CO2-prisen som før.

Ny teknologi

De absolutte utslipp av CO2, NOX og SO2 (svovel) vil på kort sikt først og fremst variere med produksjonsmengden, fordi det tar lang tid å endre produksjons- teknologi. 2014 var preget av god og stabil drift, og produksjonsrekord ved flere verk. Dette ga en økning i absolutte utslipp av blant annet CO2. Det gjelder også på de områder der man har gjort teknologiske gjennombrudd i form av rensing og endrede produksjonsprosesser, fordi innfasingen ofte er kostbar og komplisert. Elkem venter en betydelig nedgang av utslipp av NOX og svovel etterhvert som ny teknologi tas i bruk.

Når det gjelder netto utslipp av CO2, vil man gradvis kunne bruke mer biologisk materiale i reduksjonsprosessen til erstatning for fossilt kull. Arbeidet for å redusere utslipp av støv har gitt gode resultater de siste årene.1) Elkem klaget på vedtaket og fikk medhold fra Klima- og miljødepartementet i mars 2015. Per dags dato er det endelige beløpet for kompensasjon imidlertid ikke endelig avklart.
2) Økning i utslipp skyldes økt produksjon fra 2013 til 2014.