Trekull som ingrediens i produksjon av silisium

Sr24 1
Trekull regnes som CO2-nøytralt, og ved å bruke trekull i stedet for fossilt kull i fremstillingen av silisium og ferrosilisium kan Elkem redusere sine CO2-utslipp betraktelig. Dette er en sentral del av Elkems strategi for en bærekraftig produksjon.

Silisium fremstilles av bergarten kvartsitt. Silisium dannes ved en kjemisk prosess under høy varme i en smelteovn fylt med kvarts og karbonmaterialer. Prosessen i ovnen gjør at oksygenet i kvartsen slipper kvartsen og forbinder seg med karbonet. Kvarts befridd for oksygen er silisium. Karbon forbundet med oksygen blir CO2. Derfor er det slik at det alltid dannes CO2 når det framstilles silisium.

Bruker trekull

I dag bruker Elkem i all hovedsak fossilt kull som karbonmateriale når det fremstilles silisium og ferrosilisium. Fossilt kull har mange fordeler: Elkem trenger svært store kvanta av karbonmaterialer, i mange forskjellige kvaliteter, og verdensmarkedet for fossilt kull kan møte dette behovet. I tillegg til god tilgjengelighet er fossilt kull et økonomisk attraktivt alternativ.

Elkem bruker allerede i dag en andel trekull i smelteprosessen, og har i flere år utforsket de kvalitetsmessige, tekniske og praktiske sidene ved å erstatte fossilt kull med trekull. Som ingrediens i smelteprosessen har trekull fordeler, men også ulemper, fordi det inneholder sporstoffer som forringer kvaliteten til noen av Elkems produkter.

Dilemma

Hovedproblemet er imidlertid at det ikke finnes noe fungerende marked for trekull i de kvanta Elkem trenger i sin produksjonsprosess. Elkem har undersøkt mulighetene for å kjøpe trekull fra produksjonsanlegg i land rundt ekvator, der biomasse vokser raskt og kan gi grunnlag for industriell trekullproduksjon.

Elkem trenger trekull av definert kvalitet i store kvanta til sin produksjon, og å kjøpe litt her og der fra småprodusenter er ikke et fungerende alternativ. Erfaringen fra disse prosjektene er at risikoen for å bli involvert i direkte eller indirekte regnskogødeleggelser, menneskerettighetsbrudd og korrupsjon er svært stor.

Bærekraftig trekull

For å unngå å bli delaktig i slike overgrep må Elkem etablere svært god kontroll på leverandørene av trekull. Som et grunnlag for det videre arbeidet med disse problemstillingene har Elkem vedtatt en kravspesifikasjon for bærekraftig trekull, som alle leverandører må tilfredsstille. Kravene dreier seg om at trevirke skal komme fra en bærekraftig kilde, at arbeidsforholdene i produksjonsprosessen skal være akseptable og i overenstemmelse med menneskerettighetene, og at det er nulltoleranse for korrupsjon og lovbrudd.

Norsk trevirke

Trekull produsert med norsk trevirke som råmateriale, har ikke den samme grad av risiko når det gjelder bærekraft, fare for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. Her er utfordringene tilgjengelighet, volum og pris. Per i dag finnes det heller ikke produksjonsanlegg for trekull i Norge, og med dagens rammebetingelser viser anslag at trekull basert på norsk trevirke ville bli mange ganger dyrere enn fossilt kull. Dette vil øke produksjonskostnaden og kan føre til at Elkems varer prises ut av markedet. For klimaet er dette et dårlig regnestykke, fordi Elkems konkurrenter på verdensmarkedet i stor grad både bruker fossilt kull i produksjonen av silisium, men også i kraftproduksjonen.

Elkem ønsker å øke andelen av trekull i sine produksjonsprosesser, og jobber i dag aktivt for å finne forretningsmuligheter for å øke bruken av trekull som er etisk og økonomisk forsvarlig. Det er etablert samarbeid med både bransjen, Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening og norske myndigheter for å kartlegge muligheter og finne bære- kraftige løsninger.

I tillegg jobber Elkem med teknologier som i fremtiden kan gjøre norsk trevirke attraktivt og har initiert forskningsprosjekter på dette. Elkems mål er å bli karbonnøytral på produksjon av både silisium og ferrosilisium, men dette kan ligge langt frem i tid.