Energi

2

Produksjonen av silisiumlegeringer er svært energiintensiv. Elkems smelteovner forbruker rundt 5 TWh elektrisk energi hvert år i tillegg til at det går med 7 TWh energi i de karbonholdige reduksjonsmaterialene som benyttes i prosessen. Teoretisk sett kan en stor andel av denne energien gjenvinnes, og Elkem har allerede iverksatt tiltak som har ført til at rundt 600 GWh gjenvinnes hvert år. 

Gjennom innføringen av energistyring ved alle verk er vi i ferd med å kartlegge det totale potensialet, og vi investerer i en ny løsning som vil bidra til store forbedringer.

Energieffektivitet

Den meste effektive måten å redusere energitapet per produsert tonn silisium på er å gjøre produksjonsprosessen mer energieffektiv. Selv om Elkem har noen av de mest energieffektive smelteovnene i verden, jobber vi fortsatt systematisk med forbedring gjennom et eget forsknings- og utviklingsprosjekt kalt Si 2020, som fokuserer på utformingen av smelteovnene, prosesskontroll og mer effektiv bruk av råvarer.

Energigjenvinning

Fra smelteprosessene er det to hovedveier som fører til energigjenvinning. Begge har sine fordeler og utfordringer.

Den første metoden går ut på å la overskuddsvarme brukes direkte i form av damp eller varmt vann. Bruk av damp eller varmt vann er svært effektivt, men ettersom de fleste av Elkems verk ligger avsides til er etterspørselen etter varme fra lokalsamfunnet eller annen industri lav.

Den andre metoden går ut på å bruke overskuddsvarmen til å produsere elektrisitet. Da må man først omdanne den til høytrykksdamp / damp med høy temperatur og deretter mate den inn i en turbin og generator som genererer elektrisitet. Fordelen her er at elektrisiteten kan mates rett inn i kraftnettet og overføres dit kunden befinner seg- Ulempen er at to tredeler av energien går tapt.

Begge metoder er i bruk i Elkem i dag. Elkem Thamshavn genererer rundt 160 GWh elektrisitet hvert år. Elkem Bjølvefossen genererer 50 GWh elektrisitet hvert år og investerer nå for å øke til 80–85 GWh. Elkems verk i Chicoutimi i Canada har i dag kapasitet til å levere opptil 220 GWh damp hvert år til Rio Tinto-anlegget som er nærmeste nabo. Dette gir en gjenvinningsandel på 70–85 % av den elektriske energien som Elkem Chicoutimi får tilført. I tillegg gjenvinner samtlige verk mer enn 200 GWh som ekstern eller intern fjernvarme.

Gjennom et høyt fokus på energieffektivitet har Elkem Thamshavn og Elkem Chicoutimi blitt verdens mest energieffektive verk i sine nisjer. Potensialet for de andre verkene våre er også enormt, og det er satt i gang en lang rekke prosjekter for å realisere dette potensialet.

Energistyring

Elkem innfører for øyeblikket energistyringssystemer som er i tråd med ISO 50001, ved alle våre verke. Gjennom denne prosessen ser vi at selv små tiltak, som bedre isolasjon, motorkontroll, lyskontroll, tetting av lekkasjer i trykkluftsystemer og oppvarmings- og nedkjølingskontroll, kan gi betydelige besparelser, selv om hvert enkelt tiltak er relativt lite i seg selv sammenlignet med energiforbruket til en smelteovn. Potensielle energibesparelser på 10 % (som ikke er knyttet til ovner) er identifisert.  For de norske verkene innebærer dette 30 GWh spart energi i året. Dette tilsvarer elektrisiteten som forbrukes av 2000 husholdninger.

Les mer i Elkems bærekraftsrapport.