Helse og sikkerhet

Factory worker wearing face mask

Elkem har en nullskadefilosofi når det gjelder sikkerhet og helse. Dette innebærer at vi skal drive vår virksomheten uten skader eller arbeidsrelaterte sykdommer, og at vi vil iverksette alle tiltak som er nødvendige for å ivareta helsen og sikkerheten til menneskene som jobber for oss. 

Utfordringer i arbeidsmiljøet

Elkems produksjon omfatter potensielt skadelige situasjoner: Folk håndterer store mengder råvarer, kjemikalier og kraftige maskiner. Mye av arbeidet pågår ved svært høye temperaturer. Elkem legger stor vekt på å forstå risikoene som produksjonen vår medfører, og betydelige ressurser går med til å kontrollere dem slik at vi unngår personskader og yrkessykdommer. I den daglige driften og i utviklingssamtaler vektlegges skadeforebygging i like stor grad som produksjon, kvalitet, salg, leveringstider, effektivitet og kostnadskontroll.

HMS-styringssystem

Fokus er Elkems program for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Fokus er nært knyttet til Elkem Business System (EBS) og vektlegger mange av de samme prinsippene og verktøyene.

Fokus bygger på fem grunnleggende prinsipper: 

1. Forbedringsarbeid har ingen grenser. Kontinuerlig forbedring er en måte å jobbe på – vi ser alltid etter en tryggere og mer effektiv måte å gjøre det vi gjør på.

2. Alle hendelser og skader kan forebygges. Filosofien om null skader innebærer at sikkerhet har første prioritet og er like viktig som produksjon, kvalitet, salg, leveringstider, effektivitet og kostnadskontroll.  

3. Alle hendelser og skader har en årsak. Ved å rapportere og undersøke er vi i stand til å forstå hva som skjedde, finne årsakene og fjerne dem for å hindre gjentakelse. Hendelsesstyring (rapportering, undersøking og begrensning av alle typer hendelser) er avgjørende for HMS-arbeidet vårt. De ansatte forventes å rapportere alle uønskede hendelser, inkludert avvik, manglende overholdelse, nestenulykker og skader/sykdom, og iverksette nødvendige tiltak for å sikre ta de ikke skjer igjen. Alvorlige hendelser og skader rapporteres ukentlig til konsernledelsen og videreformidles til hele organisasjonen i læringsøyemed.

4. Det forebyggende arbeidet må omfatte fareidentifisering, risikoanalyse og iverksetting av tiltak for å redusere uakseptabel risiko til et akseptabelt nivå.  Det første skrittet mot å forebygge skade er å oppnå en forståelse av farene og skadene som inngår i prosesser, utstyr og arbeidsoperasjoner.  

5. Skal vi lykkes, må alle ansatte delta aktivt i HMS-arbeidet og dele ansvaret for et trygt arbeidsmiljø.