Miljø

2
Med dagens teknologi er det ikke mulig å produsere metaller og materialer i industriell skala uten utslipp av stoffer som kan være skadelige hvis de ikke kontrolleres. Disse stoffene omfatter CO2, NOx, SO2, PAH og støv. Elkem jobber hele tiden for å redusere utslippene og har satt i gang egne forsknings- og utviklingsaktiviteter for å redusere våre utslipp av alle de viktigste forurensende stoffene. Du kan lese mer om forsknings- og utviklingsprosjektene under Teknologi og innovasjon. 

CO2 er en del av ligningen

Silisium utvinnes fra kvarts, som består av silisium og oksygen, i en kjemisk prosess som krever svært høy temperatur. I denne prosessen trengs det karbonmateriale for å skille oksygenet fra silisiumet. Oksygenet binder seg til oksygenet og danner CO2, og silisiumet kan tappes fra ovnen. Med dagens teknologi er det ikke mulig å unngå at det dannes CO2 i reduksjonsprosessen.

Elkem har deltatt i EUs kvotehandelssystem siden 2013 og støtter ordninger som er utformet for å sikre at de mest kostnadseffektive utslippsreduserende tiltakene iverksettes først. Vi jobber kontinuerlig med å redusere utslippet per produserte enhet og har satt i gang et forskningsprosjekt med mål å komme frem til en prosess for karbonnøytral metallproduksjon.

NOx-reduksjon

Smelteprosessen for silisiumproduksjon foregår under svært høy temperatur og fører også til at det dannes nitrogenoksider (NOx). Nitrogenoksider er avgasser som forårsaker sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenær ozon. Disse utslippene kan være skadelige for økosystemer og vegetasjon. I byer, hvor transport (kjøretøyeksos) står for størstedelen av NOx-utslippene, kan de også utgjøre en risiko for folkehelsen.

Gjennom dedikert forskning har Elkem klart å danne et godt bilde av hvorfor og hvordan NOx dannes i smelteovnen. Dette har gjort det mulig for oss å utvikle ny utslippsreduserende teknologi som er tatt i bruk og skal implementeres på alle våre verk over tid.

PAH

De høye temperaturene i smelteprosessene oppnås ved bruk av elektroder som skaper elektriske lysbuer med høy energi. Gjennom Carbon-divisjonen er Elkem en av verdens største produsenter av elektrodemateriale.  En av viktigste råvarene i elektrodeproduksjonen er steinkulltjærebek, som inneholder PAH-komponenter som er definert som skadelige for levende organismer.

Elkem jobber systematisk for å kontrollere alle PAH-utslipp og har inntatt en ledende rolle i utviklingen av alternative råvarer til prosessen (såkalte grønne bindemidler).

Systematisk støvreduksjon

Støv representerer en helsefare for arbeiderne våre i tillegg til at det er et forurensende stoff. Støv er også ensbetydende med sløsing, fordi støvpartikler er utilgjengelige råvarer eller produkter på avveie. Det er også skadelig for utstyr og skaper ekstra arbeid med oppfanging og rengjøring. Kampen mot støv, både internt i produksjonsanleggene og eksternt gjennom utslippskontroll, har derfor øverste prioritet hos Elkem.

Les mer om arbeidet for å redusere utslippene våre i bærekraftsrapporten.