Styringsdokumenter og verktøy

Elkem har egne styringsdokumenter og verktøy som skal sikre at organisasjonen forstår hvilke prioriteringer og krav vi stiller når det gjelder bærekraft og sosialt ansvar – og gjøre hver enkelt i stand til å følge dem opp. I tillegg til disse dokumentene og verktøyene publiserer Elkem en årlig bærekraftsrapport, som dokumenterer konsernets aktiviteter og resultater.

Elkem Business System

Elkem Business System (EBS) danner grunnlaget for hvordan organisasjonen jobber for å nå våre mål og for å oppnå kontinuerlig forbedring i alle deler av verdikjeden. Et viktig prinsipp i EBS er at vi skal strebe etter å eliminere sløsing. Dette skal vi gjøre ved å bruke råvarer og energi på best mulig måte og dermed sikre en bærekraftig fremtid for selskapet.

Elkems HMS-styringssystem – "Fokus"

"Fokus" er Elkems program for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Elkem har en visjon om null skader og null tilfeller av yrkessykdom, og jobber systematisk for å oppfylle denne visjonen. Rapporter utarbeides månedlig for hvert forretningsområde. Rapportene inneholder en oversikt over uønskede hendelser og nestenulykker, og ser også på hvordan vi kan dra lærdom av det som har skjedd, slik at vi kan hindre lignende hendelser i fremtiden.

Generelle retningslinjer

Elkems generelle retningslinjer fremhever selskapets viktigste målsettinger og de overordnede prinsippene for hvordan Elkem og Elkems ansatte skal utføre arbeidet sitt.

Elkems retningslinjer for samfunnsansvar

Retningslinjene for hvordan Elkem skal ivareta selskapets samfunnsansvar, beskriver de overordnede kravene til organisering, definerer ansvarsområder og rutiner i samsvar med dokumentet "Prinsipper for samfunnsansvar". Disse prinsippene gir en oversikt over hvordan vi i Elkem skal jobbe for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, de ansattes arbeidstakerrettigheter, miljøspørsmål, en bærekraftig utnyttelse av naturressursene og forretningsintegritet.

Etiske retningslinjer

Elkems etiske retningslinjer gjelder alle Elkem-ansatte. Retningslinjene omfatter emner som at hver enkelt ansatt har ansvar for at Elkem holder en høy HMS-standard, og at det ikke forekommer diskriminering og trakassering. I tillegg inkluderer det forbud mot korrupsjon, behandlingen av konfidensiell informasjon, overholdelse av regler og nøyaktighet i offentlig rapportering. Et grunnleggende prinsipp er at alle ansatte skal følge og respektere lover og regelverk uansett hvor de er.

Varsling

Elkem har en intern varslingstjeneste som de ansatte kan bruke til å varsle om mulige brudd på Elkems etiske retningslinjer eller andre handlinger som de mistenker kan være uetiske eller ulovlige.

Retningslinjer mot korrupsjon

Korrupsjon hindrer økonomisk utvikling, skaper konkurransevridning og undergraver både rettssikkerheten og demokratiske prosesser. Elkem verken tillater eller tolererer innblanding i noen form for korrupsjon. Retningslinjene mot korrupsjon definerer ulike former for korrupsjon og hvordan korrupsjon skal unngås. Retningslinjene er knyttet til et obligatorisk e-læringskurs som hjelper nøkkelpersonell med å oppdage og unngå situasjoner som kan være problematiske og lovstridige.

Retningslinjer for overholdelse av konkurranseloven

Elkems har et generelt prinsipp om å konkurrere rettferdig og i full overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser som gjelder vår virksomhet. Konkurranseloven forbyr visse former for konkurranseskadelig atferd. Alle Elkem-ansatte forventes å overholde konkurranseloven til punkt og prikke, og retningslinjene for overholdelse av konkurranseloven beskriver atferd som vil eller kan utgjøre et brudd på konkurranselovgivningen.

Elkems risikostyringsinstruks

Elkems risikostyringsinstruks fremhever alle typer risiko som kan påvirke virksomheten. Formålet med instruksen er å sikre en systematisk tilnærming til risikostyring i Elkem. Risikostyringen skal sikre at risiki som er viktige for Elkems mål, kartlegges, analyseres og håndteres så tidlig som mulig og på en systematisk og kostnadseffektiv måte. Elkems erfaring tilsier at det er mer lønnsomt å investere i proaktive risikoreduserende tiltak enn å reagere i ettertid.

Elkems krav til leverandører

Elkem stiller krav til risikoutsatte leverandører når det gjelder å respektere menneskerettigheter og ansvarlig miljøstyring. Elkems standard innkjøpskontrakter henviser til Elkems prinsipper for samfunnsansvar som et krav ved inngåelse av kontrakter. Elkem tilbyr opplæring, gjennomfører leverandørrevisjoner og jobber hele tiden for å sikre full etterlevelse gjennom hele verdikjeden for bulkvarer på verdensmarkedet.