Innovasjon i Elkem

Dsc 7311

En framtidsrettet og ambisiøs innovasjonsstrategi har dannet grunnlaget for Elkems utvikling og vekst gjennom mer enn 110 år. Helt siden Elkem ble grunnlagt av Sam Eyde i 1904, har selskapet jobbet med å utvikle nye produkter, nye markeder og produksjonsmetoder.  

Elkem har en bevisst innovasjonsstrategi som dekker både inkrementell innovasjon og innovative sprang. Inkrementell innovasjon eller kontinuerlig forbedring er en av Elkems fire verdier. Målsetningen om kontinuerlig forbedring er selve fundamentet for Elkem Business System. Ved stadig å søke etter forbedringsmuligheter og benytte EBS-verktøy for å beskrive potensielle forbedringer, finne løsninger og måle resultater, oppnår Elkem framgang som ruster selskapet for framtidens utfordringer. 

For å opprettholde sin posisjon som verdensledende produsent av silisium og karbonbaserte materialer må Elkem også søke etter innovative sprang eller radikale forbedringer. 

 

Fig. 1: Sammenhengen mellom inkrementell og radikal innovasjon

Innovasjonsstrategi

I Elkem setter vi oss innovasjonsmål basert på selskapets overordnede strategi. De fire viktigste fokusområdene for trinnvise eller radikale forbedringer i selskapet er:

  • Nye eller forbedrede produkter og tjenester
  • Fundamentalt nye prosesser og produksjonsmetoder, med fokus på økt kvalitet, økt energi og materialutbytte, forbedret sikkerhet for mennesker og utstyr, eller reduserte utslipp
  • Utvikling av nye kilder eller leverandører av råmaterialer
  • Endringer i måter arbeidet utføres, innen salg, markedsføring og produksjon

Dagens teknologiske løsninger er så kompliserte og markedene så integrerte at samarbeid blir stadig viktigere for å nå innovasjonsmål. Identifisering av mulige samarbeidspartnere, synergipotensialer og etablering av klyngesamarbeid er derfor en sentral del av Elkems innovasjonsstrategi. I tillegg fasilitieres innovasjonsprosessen gjennom et godt forhold til og samarbeid med kunder, leverandører, forskningsinstitutter, myndigheter og finansmarkedet.

Interne forutsetninger for innovasjon

Elkems utvikling har siden selskapet ble etablert, vært basert på intern kompetanse i verdensklasse innenfor våre kjerneområder: Ovnsdrift, materialkarakterisering, kjemisk analyse og målemetoder.

Elkem har et stort forskningsmiljø og tett samarbeid med andre forskningsmiljøer både i Norge og i utlandet, er avgjørende for vårt innovasjonsarbeid. Mange av Elkems mest vellykkede forskningsdrevne innovasjoner har sitt utspring i store forskningsprogrammer i samarbeid med universiteter, forskningsinstitusjoner, og andre industripartnere og med støtte fra Norges Forskningsråd. Basert på fundamental forståelse av råvarene, prosessen, produktene og relevante HMS forhold, skapes det nye løsninger som tilflyter Elkems organisasjon og implementeres i driften.

Åpen innovasjon

Elkem har en strategi om gradvis å flytte sin produksjon i retning av mer spesialiserte og miljøvennlige produkter.  Derfor har også Elkems spesialister inngående kjennskap til kundenes behov og deres produksjonsprosesser. Ved å inkludere forskere, selgere og driftsansvarlige i møter med kunder fanges ofte de første ideer til nye produkter og nye metoder opp. Ved å fokusere på kvalitet fremfor kun å jakte kostnader, skaper Elkem økt verdi for sluttbrukerne.

Elkem er alltid på jakt etter nye ideer og nye samarbeidspartnere. Samarbeid og felles utviklingsaktiviteter er allerede etablert innen silisium til silikon-verdikjeden med Elkems søsterselskap Bluestar Silicones i Frankrike, og med en rekke av Elkems kunder innen solarmarkedet.

Sitter du eller ditt selskap på en god idé som du mener er interessant for Elkem, ta kontakt med oss. Våre etablerte rutiner håndterer både store og små henvendelser, og vi er alltid interessert i å diskutere ny teknologi, nye produkter eller nye forretningsideer.