Våre prosesser og produkter

Silico production wheel

Elkems kjernekompetanse inkluderer kunnskapen om å kontrollere prosesser som involverer svært høye temperaturer, og eksakt bestemme det kjemiske innholdet i materialene, slik at de passer nøyaktig til kundens behov. I tillegg er Elkem verdensledende på produksjon av karbonholdig materiale, som er helt nødvendig når silisium skal utvinnes fra kvarts. Elkems prosesser innebærer høyt forbruk av energi, og effektiv drift forutsetter kontinuerlig fokus på energieffektivitet.

Elkem har siden selskapet ble etablert i 1904 utviklet produksjonsteknologi, med mål om å forbedre driften. Den mest kjente oppfinnelsen er Søderberg-elektroden fra i 1917. Denne revolusjonerte smelteverksindustrien verden over og ga Elkems store patentinntekter i mange år.

Silisium

Silisium utvinnes av bergarten kvarts, som består av silisium og oksygen. Fremstillingen skjer i en kjemisk prosess under høy varme, der oksygenet i kvartsen bindes til karbon, og slik frigjør silisiumet fra oksygen. I smelteovnen mates det inn kvarts og ulike typer karbonholdig materiale: Koks, kull, trekull og treflis. I denne blandingen føres det ned elektroder laget av karbonholdig materiale. Elkem Carbon er verdens ledende produsent av slike elektroder, og leverandør til Elkems silisiumverk. Når strømmen skrus på, dannes det en kraftig lysbue mellom elektrodene, som får oksygenet i kvartsen til å reagere med karbonet i det karbonholdige materialet, og danne CO2-gass. CO2-gassen stiger til værs, og silisiumet kan tappes ut på bunnen av ovnen. Derfor er det slik at CO2 alltid oppstår når det produseres silisium og ferrosilisium.

Silisium er et halvledermateriale, som er velegnet i elektronikk. Andre viktige bruksområder er som en legering i aluminium og som innsatsfaktor i silikon.

Ferrosilisium

Elkem produserer også ferrosilisium, et legeringsmateriale som tilsettes jern som brukes i støpejernsprodukter. Ferrosilisium produseres i en ovn tilsvarende en silisiumovn, men det tilsettes jern (ferro-) i smelteovnen.

Sluttproduktene fra Elkem Foundry kalles inokulanter og nodulanter. For at støpejernet skal få de egenskapene som sluttproduktet krever, tilsettes inokulanter ved produksjon av gråjern. Inokulantene er ferrosilium tilsatt andre stoffer, som gjør at jernet størkner på den måten man ønsker. Inokulatene kommer i en rekke ulike produkter, avhengig av hvilken mengde av tilsetningsstoffer, som aluminium, barium, calsium, cerium, svovel, strontium og zirconium, de inneholder.

Ved produksjon av seigjern må man først tilsette nodulanter, der magnesium inngår i legeringen for å få kontroll på svovelinnholdet. Deretter tilsettes de ønskede inokulantene.

Elkems produkter gjør at støpejern kan konkurrere med aluminium når det gjelder energieffektivitet i mange produkter, som for eksempel utstøpte motorblokker.

Mikrosilica

Når det produseres silisium, vil alltid en god del (ca 15 prosent) komme ut av pipa i form av støv. Tidligere var dette et forurensningsproblem. Elkem har utviklet en metode for å fange opp støvet, og selger det som et produkt med mange anvendelsesområder. Flere av verkene har spesialisert seg på å produsere mikrosilica med definerte egenskaper. I tillegg til egen produksjon kjøper og bearbeider Elkem mikrosilica for videresalg. Mikrosilica brukes blant annet til å gjøre betong tettere og dermed vannbestandig og solid, og kermaikk mer varmebestandig.

Kvarts

Elkem henter kvarts fra egne gruver, og har på den måten full kontroll over kvaliteten på kvartsen som brukes i Elkems prosesser. Kvarts forekommer i store mengder, men god kvalitet er en forutsetning for effektiv produksjon av silisium. 

Elkem Solar

Fra 2009 har Elkem Solar produsert solar grade silisium ESS® basert på en egenutviklet teknologi. Denne har redusert energibehovet i produksjon av solceller kraftig.

Et av hovedpoengene med elektrisitet laget av solcellepaneler, er at det skal gi lavere utslipp av klimagasser. Når klimaregnskapet for et solcellepanel skal settes opp, er det dermed viktig både hvor mye energi som er gått med til å produsere solcellepanelet, og hvor mye strøm det produserer gjennom sin levetid.

Sammenligner man energiforbruket ved fremstilling av Elkem Solar Silicon (ESS ®) med polysilisium fremstilt på den tradisjonelle måten (Siemens-metoden), ser man at Elkem Solar bare bruker en fjerdedel av energien. Hovedgrunnen er at Elkem Solars metode bare krever en brøkdel av energien, er at Elkem renser silisiumet uten å omdanne det til gassform og deretter tilbake til silisium, som er trinnene i den tradisjonelle fremstillingen.

Elkem Solar har nå utviklet en ny prosess som vil redusere energibehovet med ytterligere 50 prosent. Dette er en revolusjon sammenlignet med tradisjonelle prosesser (Siemens-metoden), og til sammenligning vil produksjon av nytt ES® forbruke cirka 11 KWh per kilo mot mellom 60 og 120 KWh per kilo for tradisjonell polysilisium.

Etter oppkjøpet av REC vil Elkem Solar har en integrert produksjon, som begynner med uttak av kvarts i egne gruver og ender i ferdige solcellepaneler.

Det viktige karbonmaterialet

Elkem er verdensledende også på produksjon av karbonmaterialet som brukes inne i ovnene, og Elkem Carbon leverer til verk i hele verden. Det gjelder både massen som bakes til elektroden og skaper lysbuen i ovnen, og massen som brukes til å fôre og isolere ovnene og annet utstyr, slik at ikke de smelter.

Elektrodemassen består av kalsinert antrasittkull og steinkulltjærebek. Kalsinering er varmebehandling av faste råstoffer. Varmebehandlingen gjør antrasitten til et elektrisk ledende, rent og motstandsdyktig materiale. Elektrodene er også nødvendige der produksjonen baserer seg på smelteelektrolyse, det vil si kjemiske prosesser som fremkalles av elektrisk strøm, ikke minst innenfor aluminiumsproduksjon.

Stampemasse, som består av de samme materialene, tetter, fuger og hindrer at ovnskonstruksjonen blir skadet av flytende metall. Massen installeres ved stamping, det vil si vibrasjon og pressing. Deretter «bakes» stampemassen ved 960 °C slik at den blir fast og tett.

Selve produksjonen av stampemasse og elektrodemasse innebærer først en varmebehandling av antrasitten, som er kull med et karboninnhold på 92-98 prosent. Dette males opp og blandes deretter med steinkulltjærebek, som binder massen sammen. Dette støpes ut i passende former.

Elkem forsker nå på å bruke biologisk materiale som bindemiddel isteden for steinkulltjærebek.