Vedtekter

VEDTEKTER FOR ELKEM ASA (org nr 911 382 008)

Sist endret den 26. april 2021.

§ 1 Navn
Selskapets navn er Elkem ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Forretningsadresse
Selskapet har forretningsadresse i Oslo kommune.

§ 3 Formål
Selskapets formål er å utvikle og drive industri, bergverk, handel og transport samt undersøkelse og utnyttelse av naturforekomster. Selskapet skal kunne utvikle, erverve og utnytte patenter, oppfinnelser og teknisk viten. Selskapet kan delta direkte eller på annen måte i andre foretagender som driver virksomhet som foran nevnt eller virksomhet som fremmer eller støtter disse formål.

§ 4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK 3 197 206 890, fordelt på 639 441 378 aksjer à NOK 5. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 5 Styret
Selskapets styre består av fra 3 til 11 medlemmer i henhold til generalforsamlingens beslutning.

§ 6 Signatur
Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap, eller av daglig leder alene.

§ 7 Nominasjonskomité
Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av to eller tre medlemmer i henhold til generalforsamlingens beslutning. Valgkomitéens medlemmer, inkludert dens leder, velges av generalforsamlingen. Dersom ikke annet er bestemt av generalforsamlingen skal valg av medlemmer til valgkomitéen gjennomføres hvert andre år.Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av to eller tre medlemmer i henhold til generalforsamlingens beslutning. Valgkomitéens medlemmer, inkludert dens leder, velges av generalforsamlingen. Dersom ikke annet er bestemt av generalforsamlingen skal valg av medlemmer til valgkomitéen gjennomføres hvert andre år.

Valgkomiteen skal gi generalforsamlingen anbefalinger i forbindelse med valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og medlemmer av godtgjørelsesutvalget, og godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomitéen. Godtgjørelsen til valgkomitéens medlemmer skal besluttes av generalforsamlingen. Generalforsamling kan fastsette retningslinjer for valgkomitéen.

§ 8 Generalforsamling
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, behøver ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
- Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.